ספר המצוות עשה קפג


מצות עשה קפג - לתת ערים לשבט לוי


היא שצונו לתת ללויים ערים לשבת, כי אין להם חלק ונחלה בארץ. והוא אמרו יתברך "ונתנו ללוים ערים לשבת".

ואלו ערי הלוים הם ערי מקלט הקולטות על תאר מיוחד, במסכת מכות.

קישורים עריכה

קיצור דרך: rmbm/ase183