ספר המצוות עשה קסח


מצות עשה קסח - לשבת בסוכה

היא שצונו לישב בסוכה שבעת ימים בימי החג, והוא אמרו יתברך "בסוכות תשבו שבעת ימים(ויקרא כג, מב).

וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת סוכה. ואין הנשים חייבות בה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase168