ספר המצוות עשה קסב


מצות עשה קסב - לשבות ביום חג השבועות

היא שצונו לשבות ממלאכה ביום עצרת. והוא אמרו יתברך "וקראתם בעצם היום(ויקרא כג, כא) וגו'.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase162