ספר המצוות עשה קמא


מצות עשה קמא - להשמיט את כל ההלוואות בשביעית

היא שצונו להשמיט כספים, כלומר החובות כולם, בשנת השמיטה.

והוא אמרו יתברך ואשר יהיה לך את אחיך תשמט ידך. וכבר נכפל הצווי הזה באמרו וזה דבר השמטה וגו'. ולשון התוספתא: בשתי שמטות הכתוב מדבר, אחת שמטת קרקעות ואחת שמיטת כספים. ומצות שמיטת כספים אינה נוהגת מן התורה אלא בזמן ששמיטת קרקע נוהגת, בכל מקום.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת שביעית בפרק בתרא.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase141