ספר המצוות עשה קכג


מצות עשה קכג - להניח העוללות שבכרם לפאה

היא שצונו להניח מה שיש בכרם כשיבצור אותו לעניים, הנקרא עוללות. ובא הכתוב גם כן "תעזוב אותם(ויקרא יט, י) אחר זכרו העוללות.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת פאה. ואינה נוהגת אלא בארץ.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase123