ספר המצוות עשה צא


מצות עשה צא - לשרוף בשר קודש שנפסל בנותר או פיגול

היא שצוה לשרוף נותר. והוא אמרו יתברך "והנותר מבשר הזבח באש ישרף".

ובביאור אמרו בכבש הפסח לא תותירו ממנו. אמרו במכילתא בא ליתן עשה ולא תעשה. ובמקומות רבים מפסחים ומכות וזולתם אמרו בביאור כי לאו דנותר ניתק לעשה ולכן אין לוקים עליו. והעשה הוא שזכרנו והנותר ממנו באש תשרופו. ודין הפיגול והנותר שוין, כמו שאבאר במצות לא תעשה, כי כבר הוציא הפיגול בלשון נותר.

וכבר התבארו דיני מצוה זו במסכת פסחים וסוף תמורה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase91