פתיחת התפריט הראשי

ספר המצוות עשה צא


מצות עשה צא - לשרוף בשר קודש שנפסל בנותר או פיגול

היא שצוה לשרוף נותר. והוא אמרו יתברך והנותר מבשר הזבח באש ישרף.

ובבאור אמרו בכבש הפסח לא תותירו ממנו, אמרו במכילתא בא ליתן עשה ולא תעשה. ובמקומות רבים מפסחים ומכות וזולתם אמרו בבאור כי לאו דנותר נתק לעשה. ולכן אין לוקים עליו, והעשה הוא שזכרנו והנותר ממנו באש תשרופו. ודין הפגול והנותר שוין כמו שאבאר במצות לא תעשה כי כבר הוציא הפגול בלשון נותר.

וכבר התבארו דיני מצוה זו במסכת פסחים וסוף תמורה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase91