ספר המצוות עשה פח


מצות עשה פח - לאכול את שיירי המנחות

היא שצוה הכהנים לאכול שיירי מנחות, והוא אמרו יתעלה "והנותרת ממנה יאכלו אהרן ובניו מצות תאכל(ויקרא ו, ט).

ולשון ספרי: "תאכל" מצוה, כיוצא בו "יבמה יבא עליה" מצוה. רוצה לומר שאכילת שיירי מנחות כמו בעילת היבמה – שהיא מצות עשה, לא עניין היתר לבד.

וכבר התבארו דיני מצוה זו במסכת מנחות. ולשון התורה בזאת המצוה היא מיוחדת בזכרים, והוא אמרו יתעלה "כל זכר בבני אהרן יאכלנה(ויקרא ו, יא).

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase88