ספר המצוות לאו שטז


מצות לאו שטז - לא לקלל את הנשיא

הזהירנו מלקלל הנשיא, והוא אמרו "ונשיא בעמך לא תאור". וזה השם, רוצה לומר נשיא, ישימהו הכתוב על המלך אשר לו הממשלה אמר אשר נשיא יחטא. וחכמים ישימוהו במוחלט על ראש הישיבה של שבעים זקנים.

ובכל התלמוד ובמשנה יאמרו נשיאים ואבות בית דין, ובלשונם (סנהדרין יט:) נשיא שמחל על כבודו כבודו מחול, והמלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול. ודע שזה הלאו הוא כולל גם כן הנשיא עם המלך. כי ענין לאו זה שהוא מזהיר שלא לקלל כל מי שיש לו ממשלה לצוות והוא במעלה העליונה, בין שהיתה שלטונית או תוריית והוא ראש הישיבה. וזה המובן מדין מצוה זו.

והעובר על לאו זה לוקה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo316