ספר המצוות לאו רפח


מצות לאו רפח - לא לפסוק דין על פי עד אחד

הזהיר הדיין שלא לחתוך הגדרים או לחייב ממון בעדות עד אחד, ואפילו היה בתכלית הכשרות. והוא אמרו "לא יקום עד אחד באיש לכל עון(דברים יט, טו). ואמרו (שבועות מ.) "לכל עון" הוא דאינו קם אבל קם לשבועה.

והתבארו משפטי מצוה זו בפ"ט מסנהדרין.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo288