ספר המצוות לאו רמח

<< · ספר המצוות · לאו · רמח · >>

המצוה לא להכחיש על ממון שיש מאחר בידינו


הזהירנו שלא לכחש החובות שנתחייבנו בהם והפקדונות אשר הופקדו אצלנו. והוא אמרו לא תכחשו.

ונתבאר שבממון הכתוב מדבר. ולשון ספרא לפי שנאמר וכחש בה ונשבע על שקר עונש שמענו אזהרה מנין תלמוד לומר לא תכחשו. וכבר ידעת שהכופר בפקדון פסול לעדות ואע"פ שלא נשבע לעברו על לאו לא תכחשו.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת שבועות.

הערותעריכה

קישוריםעריכה


קיצור דרך: rmbm/lo248