ספר המצוות לאו רמג

<< · ספר המצוות · לאו · רמג · >>

המצוה לא לגנוב נפש מישראל


הזהיר שלא לגנוב איש מישראל. והוא אמרו בעשרת הדברות לא תגנוב.

ולשון מכילתא לא תגנוב אזהרה לגונב נפש. ובגמרא סגהדרין (דף פ"ז) אמרו אזהרה לגונב נפשות מנין רבי יאשיה אומר מלא תגנוב רבי יוחנן אמר מלא ימכרו ממכרת עבד ולא פליגי מר קא חשיב לאו דמכירה וכו' שלא יקיימו עליו העונש עד שיגנוב וימכור וכשעבר על שני לאוין אלו הוא חייב חנק כאמרו יתעלה וגונב איש ומכרו וגו'.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בא' מסנהדרין.

הערותעריכה

קישוריםעריכה


קיצור דרך: rmbm/lo243