ספר המצוות לאו ריח


מצות לאו ריח - לא לעבוד בבהמה כלאיים

שהזהיר מעשות מלאכה בכלאי בהמה יחד, והוא אמרו "לא תחרוש בשור ובחמור יחדו(דברים כב, י).

וכל זמן שתיעשה בהם מלאכה כגון חרישה או דישה וימשוך שניהם יחד – לוקה, מאמרו "יחדו". רוצה לומר שלא יחבר שניהם יחד במלאכה אחת מהמלאכות. אמנם מן התורה אינו חייב מלקות אלא על שני מינין – אחד בהמה טמאה ואחד טהורה, כגון שור וחמור. וכשחרש בהם או משכם יחד – לוקה.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת כלאים.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo218