ספר המצוות לאו קסו


מצות לאו קסו - שלא ייטמאו הכהנים למתים מלבד קרוביהם

שהזהיר כהן הדיוט מהיטמא לשאר מתים כי אם לקרוביו המבוארים בכתוב, והוא אמרו "לנפש לא יטמא בעמיו". ומי שעבר על לאו זה ונטמא לזולת ששה מתי מצוה – חייב מלקות. וזאת האזהרה אין הנשים חייבות בה, ובאה הקבלה "בני אהרן" ולא בנות אהרן.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo166