פתיחת התפריט הראשי


מצות לאו קנא - לא לאכול מעשר שני באנינות (באבלות)

שהזהיר מאכול מעשר שני באנינות, והוא אמרו "לא אכלתי באוני(דברים כו, יד).

ולשון המשנה בבכורים שהמעשר והבכורים טעונין הבאת מקום וטעונין וידוי ואסורין לאונן. וכן כל אונן אסור בקדשים מזה הכתוב. וכתוב בתורה "ותקראנה אותי כאלה וגו'(ויקרא י, יט).

וכבר התבארו משפטי מצוה זו, רוצה לומר אנינות, בשמיני מפסחים ושני מזבחים. וכל מי שאכל קדשים או מעשר באנינות לוקה.

הערותעריכה

רמב"ן לא הביא מצוה זו במניין המצוות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo151