ספר המצוות לאו קמו


מצות לאו קמו - לא לאכול בשר העולה

שהזהירנו מלאכול בשר העולה. והוא אמרו יתעלה "לא תוכל לאכול בשעריך וגו' ונדריך אשר תדור" כאילו אמר לא תוכל לאכול בשעריך נדריך אשר תדור, ובא הפירוש "ונדריך זה עולה". לא בא הכתוב אלא ללמדך לאוכל עולה – בין לפני זריקת דם, בין לאחר זריקת דם, בין לפנים מן הקלעים, בין חוץ לקלעים – הוא עובר בלא תעשה. וזה הלאו אזהרה לכל מועל.

והעובר על לאו זה, כלומר שאכל מבשר העולה או שיהנה משאר קדשים שחייבין עליהן מעילה כמו שהתבאר במעילה, אם היה מזיד לוקה. ואם היה שוגג מביא קרבן מעילה וישלם מה שיהנה ויוסיף חומש כמו שבארנו במסכת מעילה. אמרם (פסחים לג.) הזיד במעילה רבי אומר במיתה וחכמים אומרים באזהרה והביאו ראיה ומתו בו.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo146