ספר המצוות לאו קל


מצות לאו קל - לא לאכול בשר קדשים שנטמאו

שהזהירנו מאכול בשר קדשים שנטמא. והוא אמרו יתעלה והבשר אשר יגע בכל טמא וגו'.

ומי שעבר ואכל לוקה. ובשני מגמרא פסחים (דף כ"ד:) אמרו טומאת הגוף בכרת טומאת בשר בלאו.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בי"ג מזבחים.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo130