ספר המצוות לאו קח


מצות לאו קח - לא לפדות בכור בהמה טהורה

הזהירנו מפדות בכור בהמה טהורה, והוא אמרו יתעלה "אך בכור שור וגו' לא תפדה(במדבר יח, יז). אבל מותר למכרו כמו שהתבאר בבכורות (דף לז:). ולשון ספרי: בבכור נאמר "לא תפדה" אבל הוא נמכר.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo108