ספר המצוות לאו צט


מצות לאו צט - לא להקריב קורבן בלא מלח

הזהירנו מהקריב קרבן מבלי מלח. והוא אמרו יתעלה "ולא תשבית מלח ברית אלהיך(ויקרא ב, יג). שאחר שהזהיר מהשבית מלח, תגיע שאינו מותר להקריב התפל שאין טעם לו.

ומי שהקריב התפל שאין טעם לו, כלומר קרבן או מנחה – חייב מלקות. וכבר התבארו משפטי מצוה זו בגמרא פסחים.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo99