ספר המצוות לאו פד


מצות לאו פד - שלא יסוך זר בשמן המשחה שעשה משה אלא כהנים בלבד

הזהירנו מלסוך בשמן המשחה שעשה משה אלא הכהנים הגדולים והמלכים.

והוא אמרו יתעלה על בשר אדם לא ייסך. ומבואר הוא שהנמשח בו, אם היה מזיד חייב כרת ובשוגג חייב חטאת קבועה.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בריש כריתות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo84