ספר המצוות לאו מב


מצות לאו מב - לא ללבוש שעטנז

הזהירנו מללבוש בגד ארוג בצמר ופשתים, כמו שהיו לובשים כומרי עבודה זרה באותו הזמן, והוא אמרו "לא תלבש שעטנז(דברים כב, יא). וזה מפורסם היום אצל כומרי עבודה זרה במצרים.

והעובר על לאו זה – חייב מלקות. וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת כלאים ובשבת וסוטה ומכות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo42