פתיחת התפריט הראשי


מצות לאו יב - לא להשתחוות על אבן משכית אפילו לה'

שהזהירנו מעשות אבן מוכנת להשתחוות עליה אפילו היה זה לאל יתברך. וגם כן שלא יתדמה לעבודה זרה, כי כן עושין אבן מצויירת במלאכה מחוכמת לפני הצלם וישתחוו עליה לאותו צלם.

ואמר "ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחוות עליה(ויקרא כו, א). והעובר על לאו זה לוקה. ולשון ספרא לא תתנו בארצכם בארצכם אי אתם משתחוים על האבנים אבל אתם משתחוים על האבנים שבמקדש.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בגמרא מגילה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo12