ספר החינוך (סדר דפוס ויניציה)/תקסז

שלא להניח מכשולעריכה

שלא להניח המכשולים והמוקשים בארצותינו ובבתינו, כדי שלא ימותו ‏[1] ולא יזוקו בם בני אדם, ועל זה נאמר (דברים כב ח) ולא תשים דמים בביתך, ואמרו בספרי ועשית מעקה לגגך, עשה, ולא תשים דמים בביתך, לא תעשה.

משרשי המצוה. וכל ענינה כתבתי בעשה שלו (מצוה תקמו) שבסדר זה, וקחנו משם אם נפשך לדעת.

הערותעריכה