ספר החינוך (סדר דפוס ויניציה)/תפא

שלא לתבוע ההלוואה שעבר עליה שביעיתעריכה

שלא לתבוע החוב בשנת השמיטה, אבל יהא נשמט, ולא נתבענו עוד, ועל זה נאמר (דברים טו ב) לא יגש את רעהו ואת אחיו" וגו'.

משרשי מצוה זו וכל עניינה, כמנהגי כתבתי לעיל ובסמוך במצות עשה י"ג שבסדר זה (תמ"ח). והעובר על זה ותבע הלואתו אחר שנת השמיטה בזמן הבית, עבר על לאו זה, אבל אין בו מלקות, לפי שאין בו מעשה.

הערותעריכה