ספר החינוך (סדר דפוס ויניציה)/שעג

שלא יאכל הנזיר ענבים לחיםעריכה

שלא יאכל הנזיר ענבים לחים, שנאמר (במדבר ו ג) וענבים לחים וגו' לא יאכל. ואמרו זכרונם לברכה במסכת נזיר (דף לה:) וענבים לחים לא יאכל להביא את הבסר. כל ענין מצוה זו במצוה הקודמת לה.

ומשרשי ענין הנזירות אכתב למטה במצות גדול שער נזיר (מצוה שעד).

הערותעריכה