ספר הזכרון על רש"י שמות י

פסוק חעריכה

"ויושב את משה וכו'" הושבו ע"י שליח וכו' - תחלה פי' ענין התיבה לפי דקדוקה, שמלת "ויושב" היא מבנין הָפְעַל שלא נזכר פועלו. כענין באומרי בנין הָפְעַל משקל "או את הפקדון אשר הָפְקַד אתו". ובנין זה מעולם הוא על ידי פּוֹעֵל אחר שלא נזכר הפועל ההוא. ואמר שזה האחר שלא נזכר לא היה אדם דעלמא שהשיבם דרך מקרה, אלא שליח היה ששלחוהו אחריהם עבדי פרעה הצועקים "עד מתי יהיה זה" וזהו אומרו 'ששלחו אחריהם והשיבום אל פרעה' לשון השבת רבים לרבים, כלומר עבדי פרעה השיבו ע"י שליח את משה ואת אהרן.