ספרי על דברים/ראה/פיסקא קכז

פיסקא קודמת - ספרי על דברים - פיסקא קכז - פיסקא הבאה


שמור את חדש האביב. שמור את החדש שהוא סמוך לאביב, מפני אביב שיהא בזמנו.

(סנהדרין יא יג) יכול אם היתה שנה חסרה י"ד יום או ט"ו יום, אתה נותן לו י"ד יום או ט"ו יום? תלמוד לומר "חדש", לא פחות (ולא יתר).

יכול אם היתה חסרה ארבעים יום [או חמשים יום], אתה נותן להם ארבעים יום או חמשים יום? תלמוד לומר "חדש", לא פחות ולא יתר.


ד"א, שמור את חדש האביב - בשלשה מקומות מזכיר פרשת מועדות,

  • בתו"כ (=בתורת כהנים) מפני סדרן.
  • בחומש הפקודים מפני קרבן.
  • במשנה תורה מפני הצבור [נ"א מפני העבור].

ללמדך ששמע משה סדר מועדים מסיני, ואמרה לישראל; וחזר ושנאה להם בשעת מעשה.

(מגילה לא לב) אמר משה, הוו זהירים להיות שונים בענין ודורשים בו.