ספרי על דברים/האזינו/פיסקא שו

רבי שמעון בן אלעזר אומר, עלוב (היה) [הוא] אדם זה שצריך ללמד מן הנמלה.

אלו למד ועשה עלוב היה? אלא שצריך ללמד מדרכיה ולא למד.