ספרי על במדבר כו


פסוק נג

לפירוש "פסוק נג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. הכל במשמע: ישראל כהנים ולוים גרים נשים ועבדים וטומטום ואנדרוגינוס במשמע. במדבר יח ויאמר ה' אל אהרן בארצם לא תנחל - יצאו כהנים. ובתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה - יצאו לוים. לשמות מטות אבותם תתנחלו - יצאו גרים ועבדים. איש לפי פקודיו - יצאו נשים וטומטום ואנדרוגינוס.

רבי יאשיה אומר: ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ, שנאמר לשמות מטות אבותם תתנחלו. מה ת"ל לאלה תחלק הארץ? - מפני קטנים.

ר' יונתן אומר: לבאי הארץ נתחלקה הארץ, שנאמר לאלה תחלק הארץ. ומה ת"ל לשמות מטות אבותם? שינה המקום נחלה זו מכל נחלות שבתורה; שבכל נחלות שבתורה - חיים יורשים את המתים, וכאן מתים יורשים את החיים!

רבי אומר: משל למה הדבר דומה? לב' אחים כהנים שהיו בעיר, לזה בן אחד ולזה ג' בנים. יצאו לגורן, זה נטל סאה ואלו נטלו ג' סאים, והורישו את אבותיהם - וחזרו וחלקו בשוה; וירשו מתים את החיים - וחזרו וחלקו בשוה.

ר' שמעון בן אלעזר אומר: זה נטל חלקו וחלק אביו, וזה נטל חלקו וחלק אביו! נמצאת מקיים לאלה תחלק הארץ בנחלה, ונמצאת מקיים לשמות מטות אבותם תתנחלו:

פסוק נד

לפירוש "פסוק נד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

לרב תרבו נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו - הרי שהיו לו בשעת יציאת מצרים ה' בנים, ובכניסתו לארץ י'; קורא אני למעט תמעיט נחלתו. הרי שיצאו עמו י' בנים ממצרים, ובכניסתם לארץ נמצאו ה'; קוראני עליהם לרב תרבו נחלתו:

איש. יצאו עבדים ונשים וטומטום ואנדרוגינוס:

לפי פקודיו. מלמד שלא נתחלקה ארץ ישראל אלא לכל שבט ושבט לפי מה שהוא, וכן הוא אומר יהושע יז וידברו בני יוסף את יהושע, ואומר אני עם רב אשר עד כה ברכני ה', ואומר ויאמר להם יהושע אם עם רב אתם עלה לך היערה ובראת לך שם בארץ הפריזי והרפאים כי אץ לך הר אפרים:

יותן נחלתו - שומע אני מעורבבים? ת"ל בגורל. אי בגורל, יכול שומע אני בינו לבין עצמו? ת"ל על פי נחלתו. שומע אני בינו לבין עצמו? ת"ל יהושע יט על פי ה'. מגיד שלא נתחלקה ארץ ישראל אלא ברוח הקודש:

פסוק נה

לפירוש "פסוק נה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

אך. יצאו כלב ויהושע. וכן הוא אומר שופטים א ויתנו לכלב את חברון כאשר דבר משה, ואומר יהושע יט ויתנו בני ישראל נחלתם ליהושע בן נון בתוכם על פי ה' נתנו לו את עיר אשר שאל את תמנת סרח: לשמות מטות אבותם - יצאו גרים ועבדים

פסוק נו

לפירוש "פסוק נו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

על פי הגורל תחלק - מגיד שלא נתחלקה ארץ ישראל אלא בשמיון. בית כור כנגד בית סאה, ובית סאה כנגד בית כור.