ספרי זוטא על במדבר יט יח

ולקח אזוב, באזוב מזין ולא בקיסם הקשור בו:

וטבל, ולא המספיג:

במים, ולא המערה אמרו מספגין לטבילה ואין מספגין להזייה ויש אומרים אין מספגין לא לטבילה ולא להזייה:

איש טהור, איש פרט לאשה או איש פרט לקטן אמרת טהור לרבות את הקטן אמרו מסעדת האשה את הקטן והוא מזה אבל לא תטבול את האזוב ותתן לו אם טבלה ונתנה לו הזייתו פסולה:

ועל כל הכלים, ריבה אדם נוגע בכלים נוגעים במת שיגעו בכלים אחרים אינו היה ר"ע אומר חמשה מטמאין במת ארבעה טמאין טומאת שבעה ואחד טמא טומאת ערב כיצד שנים אדם הנוגע במת טמא טומאת שבעה אדם נוגע בו טמא טומאת ערב אדם בין הכלים גוררים ארבעה לטומאה וכלים באדם גוררים שלשה לטומאה ואדם באדם גוררים שנים לטומאה חומר באדם מבכלים וכלים מבאדם שהכלים שלשה ואדם שנים חומר באדם שכל זמן שהוא באמצע הם ארבעה אינו באמצע הם שלשה ר' יוסי אומר כל המטמא בזב טומאת ערב טהור בזב מכלים: