ספרא על ויקרא ג יב
[א] "ואם עז קרבנו"-- הפסיק הענין שלא תהיה עז טעונה אליה.