ספרא דבורא דחובה ז

<< | לתוכן | >>

ספרא - דיבורא דחובה (חטאת) - פרשה ז

וְאִם נֶפֶשׁ אַחַת תֶּחֱטָא בִשְׁגָגָה מֵעַם הָאָרֶץ, בַּעֲשֹׂתָהּ אַחַת מִמִּצְו‍ֹת יְהוָה אֲשֶׁר לֹא תֵעָשֶׂינָה... וְאָשֵׁם,
אוֹ הוֹדַע אֵלָיו חַטָּאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא...
(ויקרא ד, כז-כח)

פרשה זעריכה

פרק יעריכה

דבור אעריכה

"נפש" ...תחטא, "אחת" ..."תחטא", "בעשותה" ...תחטא -
הרי אלו מיעוטים:
העושה על פי עצמו - חייב, ולא העושה על הוראת בית דין.
כיצד?
הורו בית דין לעבור על אחת מכל מצות האמורות בתורה -
והלך היחיד ועשה שוגג על פיהם:
בין שעשו ועשה עמהן
בין שעשו ועשה אחריהן
בין שלא עשו - ועשה
יכול יהא חייב?
תלמוד לומר "נפש" ...תחטא, "אחת" ...תחטא, "בעשותה" ...חטא:
הרי אלו מיעוטים:
העושה על פי עצמו - חייב,
ולא העושה על פי הוראת בית דין.

דבור געריכה

ג. ור׳ שמעון מוסיף:
הורו בית דין וידעו שטעו וחזרו בהן
בין משהביאו כפרתן בין שלא הביאו כפרתן
והלך היחיד ועשה על פיהם - הרי זה פטור
ור״מ מחייב
ור׳ (אליעזר) [אלעזר] אומר ספק .
סומכוס אומר תלוי
"בעשותה": התולה בעצמו - חייב, התולה בבית דין - פטור
כיצד?
הורו בית דין וידע אחד מהם שטעו
או שהיה תלמיד ותיק יושב לפניהם וראוי להוראה - כשמעון בן עזאי
והלך ועשה על פיהן -
יכול יהא פטור?
תלמוד לומר "בעשותה": התולה בעצמו - חייב.

דבור דעריכה

ד. אתה אומר לכך נאמרו המיעוטין הללו:
נפש תחטא, אחת תחטא, בעשותה [תחטא]
או אינו אומר אלא - יחיד שעשה חייב שניים ג' שעשו פטורין?
תלמוד לומר "עם הארץ" - אפילו הן מרובין

דבור העריכה

ה. עדיין אני אומר
מעוט הקהל שעשו חייבין - שאין בית דין מביאין עליהן פר
אבל רוב הקהל שעשו יהו פטורין? - שכן בית דין מביאים עליהם פר?
ת״ל: "עם הארץ": אפילו רובו! אפילו כולו!

דבור ועריכה

ו. "מעם הארץ": פרט לנשיא. "מעם הארץ": פרט למשיח.
אם תאמר כבר יצא משיח לידון בפר, והנשיא בשעיר?
שיכול: על העלם דיבר עם שגגת המעשה ־ יביא פר,
ועל שגגת המעשה יביא כשבה ושעירה?
ת״ל: "מעם הארץ": פרט לנשיא, "מעם הארץ": פרט למשיח

דבור זעריכה

ז. "מעם הארץ": פרט למומר
ר"ש בן רבי יוסי אמר משום ר"ש:
מה ת״ל: "אשר לא תעשינה בשגגה"?
היושב לו מידיעתה (מלבי"ם: גי' הגמ׳: השב מידיעתו) - חייב על שגגתה
ויצא מומר שאין יושב לו מידיעתה (מלבי"ם: גי׳ הגמרא שאין שב מידיעתו) ״

דבור חעריכה

ח. "בעשותה אחת" - העושה כולה, לא העושה מקצתה.
כיצד?
שנים אוחזין במלגז, ולוגזים בכרכר,
ושובטים בקולמוס, וכותבין בקנה - והוציאוהו לרה״ר
יכול יהו חייבין?
ת״ל: "בעשותה אחת" - העושה כולה, ולא העושה מקצתה.

דבור טעריכה

ט. ...בעגול של דבילה - והוציאוהו לרה״ר
בקורה - והוציאוה לרה"ר:
ר׳ יהודה אומר: אם אין אחד יכול להוציאו - והוציאוהו שנים: חייבין.
ר״ש אומר: אע״פ שאין אחד מהם יכול להוציאו - והוציאוהו שנים: פטורין.
ת״ל: "בעשותה אחת" - יחיד שעשה: חייב, שנים שלשה שעשו: פטורין.

דבור יעריכה

י. "מצות ה'": לא מצות המלך. לא מצות ב"ד
מצות האמורות במשיח ובעדה ובנשיא - הן מצוות האמורות כאן.
"ממצות ה'": לא כל מצות ה' -
פרט לשמיעת הקול, ולבטוי שפתים ולטומאת מקדש וקדשיו.
"אשר לא תעשינה - ואשם": מלמד שהוא מביא אשם תלוי.