ספרא/שער ופתיחה (דפוס ויניציה)

שער הספרעריכה

לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה יהוש' א
ספר חיים


זה הספר ספרא
ספיר גזרתו מכל גניזה חמודה
מעיו עשת מן זה תורת כהני' יקר מאודם ופטדה -
קדמוניות התבוננו שם המחבר סתם ספרא רבי
יהודה - להגיה אותו כמהר"ר יוחנן איש
ט"רייוש יצ"ו ידו הדה - כיד ה'
הטובה עליו להאיר נתיב
לתורה ולתעודה -

נדפס בבית דניאל במבריגי יצ"ו בשנת
הש"ה ליצירה פה
ויניציאה

העמוד הפנימיעריכה

ספרא
דפוס וינציאה ש"ה


נדפס שנית בדפוס אופסיט
מוקטן בקנטימטר ומחצה
הוצאת ,ספרים' ברלין
תרפ"ה


מקורותעריכה