ספורנו על דברים ד ו

"כי היא חכמתכם" - בה תשיבו לאפיקורוס במופתים שכליים.