ספורנו על דברים א מה

"ולא שמע ה' בקולכם" - מפני חילול ה' שעשו, שלא תספיק בו כל תשובה, אלא מיתה ממרקת. (ראו רמב"ם הלכות תשובה א ד)

וגם היה גזר דין שיש עמו שבועה, אחר שהעירו אזנם משה ויהושע וכלב אל התשובה ולא שבו אפילו אחר-כך מיראת עונש, ולכן לא הספיקה התשובה להסיר העונש הנגזר בעולם הזה, כמו שהיה העניין:

"ולא האזין אליכם" - אפילו להאריך, ולא לבטל גזירת הבנים אפילו אחר מות האבות.

ובזה הוכיחם, שלא היתה תשובתם שלמה, ולפיכך לא השיגו דבר אפילו בדמעתם.