ספורנו/במדבר/כג

אעריכה

"בנה לי בזה" שהוא מקום שאראנו משם:


געריכה

"התיצב על עולתך" לכוין בהעלאת כל חלק ממנה כענין כי הדם הוא בנפש יכפר: " אולי יקרה ה' לקראתי" אולי בהתבודדי אף על פי שלא אשיג לעלות לאור פני מלך כמו שהיה הענין במשה כאמר ובכל ביתי נאמן הוא (לעיל יב, ז) יקרה לי שיבא ה' לקראתי כמו שהיה הענין במשה בתחלת נבואתו קודם שעלה אל השלמות שהשיג אחר כך כאמרו וירא ה' כי סר לראות ויקרא אליו אלהים:


זעריכה

"וישא משלו" אמר אותו המשל שראה בנבואתו: " ויאמר מן ארם" אחר שספר המשל פתר את ענינו ואמר כי הוראת המשל היתה איך מן ארם נחהו בלק וכו':


טעריכה

"הן עם לבדד ישכון" הן לבדם ישכנו ארץ בסוף הענין כאמרו ה' כדד ינחנו ואיך אוכל להכריתם:


יעריכה

"תמות נפשי מות ישרים" לו תמות נפשי עתה אך שתהיה מיתתה מיתת ישרים שתזכה אחריה לחיי עד: " ותהי אחריתי כמוהו" ובלבד שתהיה אחריתי וצאצאי מעי כמו ישראל כי אמנם בניו של אדם ויוצאי חלציו נקראים אחריתו כמו תהי אחריתו להכרית וכן ולא לאחריתו:


יבעריכה

"הלא את אשר ישים ה' בפי" וכבר ידעת שהוא אלהי ישראל ולא ידבר כי אם טוב על ישראל:


יגעריכה

"אשר תראנו משם" ותוכל לתת עיניך בם לרע: " אפס קצהו תראה וכלו לא תראה" אל תתן את עיניך בכולם שלא תשיג המכוון כלל כאמרו כי אעשה כלה בכל הגוים ואותך לא אעשה כלה:


כעריכה

"וברך" והוא כבר ברך:


כאעריכה

"ותרועת מלך בו" בנסוע המחנות הם תוקעים תרועה בנסוע המשכן לשמחה שיגילו במלכם:


כבעריכה

"כתועפות ראם לו" לעם ישראל שאינו טורף ואוכל כארי אבל דוחה בקרניו כמו הראם כי היתה הכונה לגרש האומות ולהכניס את ישראל לארץ בלתי הריגת האומות כאמרו תגרש גוים ותטעה כי לא חפץ במות המת. וכן אמרו ז"ל שלשה אגרות שלח יהושע הרוצה לפנות יפנה הרוצה להשלים ישלים הרוצה לעשות מלחמה יעשה אבל הם הקשו ערפם להלחם והוצרכו להחרימם ובכן לא השתמשו בהם כלל כמו שמשתמש האריה בטרפו אבל עשו בהם כמו שעושה הראם במה שהוא דוחה או כובש שלא יאכלנו כלל:


כגעריכה

"כי לא נחש ביעקב" והטעם שהוציאם ממצרים ומגרש גוים בשביל ישראל ונותן לישראל תועפות ראם הוא כי הם דוד דורשיו ולא ידרשו הנחש כאמרו כי הגוים האלה אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו ואתה לא כן: " כעת" שהם רוצים לדעת עתידות: " יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל" יאמר להם בנבואה או על ידי איזה נביא מה גזר האל יתברך לא יאמר להם מה יורו אותות השמים ומה יפעלו מערכותיהם מפני שאינם תחת אותן המערכות:


כדעריכה

"כלביא יקום" להלחם עם מי שלא נלחם בם כלל: " עד יאכל טרף" יאכלו ויבערו אותם האומות שהם טרף מעכשיו לשיניהם כאמרו כי לחמנו הם:


כזעריכה

אולי יישר בעיני האלהים וקבותו לי משם. כי אולי יהיה אותו החלק מהם יותר ראוי לקללה: