<< · סמ"ק · רעה · >>


רמב"ם הלכות גניבה פ"ח סמ"ג לאוין סימן קנא קנב. טור ח"מ סימן רלא.

שלא לעשות מדה גדולה וקטנה ומשקל קטן וגדול כדכתיב (דברים כ"ה, י"ד) לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן איפה ואיפה גדולה וקטנה ואמרינן פר' המוכר את הספינה אסור לעשות מדה חסירה או יתירה אפי' לעשותה עביט של מי רגלים ואעפ"י שאין לוקח ומוכר בה שמא יבא מי שאינו יודע שהיא חסירה וימכור בה: ואין לוקין על לאו זה לפי שאין בו מעשה. אחד הנוש' והנותן עם ישראל או עם העכו"ם אם מודד ושוקל בחסרה עובר בלא תעשה וחייב להחזיר: וכן אסור להטעות את העכו"ם בחשבון אלא ידקדק עמו שנאמר וחשב עם קונהו ואעפ"י שהוא כבוש תחת ידיך וכ"ש לעכו"ם שאינו כבוש תחת ידיך והרי כלל הכתוב כי תועבת ה' כל עושה אלה כל עושה עול ואפילו לדברי האומרי' בפ' המקבל שגזל העכו"ם מות' זהו בעכו"ם שציערו לישראל אבל בחנם אף הוא מודה שאסור לגזול אף לעכו"ם והקפידה תורה על גזל רשעים כמו שנאמר ותמלא הארץ חמס וכן ראה אבי הספר הזה בתוספת' דב"ק הגוזל את העכו"ם חייב להחזיר לו וחמור גזל העכו"ם מגזל ישראל מפני חילול השם.

מפרשים עריכה

הגהות רבינו פרץ עריכה

הגהות רבינו פרץ על סמ"ק/רעה

הגהות חדשות עריכה

הגהות חדשות על סמ"ק/רעה