<< · סמ"ק · קנט · >>


רמב"ם פ"א מהל' מילה סמ"ג עשין כח לא מנאו מצוה זו בכלל העשיין אך דרך כלל למול הזכרים טור י"ד סימן רסז

למול מקנת כסף דכתיב (בראשית י"ז, י"ב) המול לכם כל זכר לדורותיכם יליד בית ומקנת כסף (ר"פ א) מאת כל בן נכר אשר לא מזרעך הוא. ואמרו רבותינו שצריכין טבילה לאחר שנתרפאו מן המילה. וכן גר כיוצא בהם וצריך קבלת מצוה בפני ג' אך באלו יליד בית ומקנת כסף מלין ומטבילין אותם בע"כ מה שאין כן בגר דבעינן מדעתו ועבדי' חייבין בכל מצות שהנשים חייבות וגר חייב בכולן: וכשמשחררין את העבדים צריכין טבילה אחרת אך לא בפני שלשה:

שלמו העשין התלוי' ביד ואלו הלאוין:

מפרשים

עריכה

הגהות רבינו פרץ

עריכה

יליד בית נימול לשמונה ומקנת כסף נמול ביום שנקנה (ש"ע ויש ג"כ להפך) אפי' לקחו ביום שנולד.

הגהות חדשות

עריכה

הגהות חדשות על סמ"ק/קנט