<< · סמ"ק · יח · >>


סמ"ג לאוין סי' ד' ורמבב"ם הל' יסודי תור' פ"י מפר' מצוה זו שלא לנסות נביאי אמת יותר מדאי:

שלא לנסות השם דכתיב (דברים ו', ט"ז) לא תנסו את ה' אלהיכם שלא יאמר אעשה מצוה זו ואראה אם יעשה לי השם מה שתלוי בשכרה (ר"פ א) אבל בהפרשת מעשר מותר שנאמר (מלאכי ג', י') בחנוני נא בזאת וגו':

מפרשים

עריכה

הגהות רבינו פרץ

עריכה

והא דאמרינן האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיו בני הרי זה צדיק גמור. הא אמרינן פרק קמא דב"ב ההוא בישראל שאינו מתחרט:

הגהות חדשות

עריכה

הגהות חדשות על סמ"ק/יח