סמ"ע על חושן משפט שעב

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

והפסידה בידו:    פי' לאפוקי הפסד דממילא דאין עליו לשלמו כיון דאין קרקע נגזלת וכמ"ש בסי' שלפני זה:

מפני שהיא כמלוה ע"פ:    י"מ שמ"ה כ' הטור והמחבר "כמלוה "בכף הדמיון ללמדינן דאע"פ דהוא מלוה הכתובה בתורה שכל גזלן מחויב לשלם כל מה שהפסיד אפ"ה אינו גובה אלא מנכסים בנ"ח כיון דאין לו קול כמה הפסיד וכמה פירות אכל אבל ז"א דא"כ הל"ל כן גם בגזל מטלטלים אלא מ"ה כ"כ ללמדינו דאעפ"י דגזילת קרקע גופא יש לו קול מ"מ הפסד פירותיה אין לו קול וכמלוה ע"פ דמי:

ואם עמד הגזלן וכו':    דמעשה ב"ד יש לו קול וכמ"ש בסי' ל"ט וס"א:


סעיף בעריכה

גזלוהו מהגזלן מחמתו:    פי' שלא הי' מכת מדינה או שצו' עליו המלך להראות שדותיו והראה גם את זו שחייב להעמיד לו כו' וכמו שכתב המחבר בסוף סי' שלפני זה בס"ג: