סמ"ע על חושן משפט שנז

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

ויצא לו שם גניב' בעיר כו':    ובפריש' כתבתי והוכחתי שהאי יצא לו שם גניבה בעיר היינו דוקא שהוא צועק כלי (של) פלוני שסימנו כך וכך אבדתי ואח"כ ראה כלי כזה ביד בע"ה אחר וז"ש והכיר כליו כו' שהכל רואין שיש לכלי זה אותן סימנים שצעק עליו שנגנב מידו:

אם באו עדים שזה כליו של זה כו':    דביצא לו שם גניבה בעיר לא סגי דדילמא ראה אותן ביד זה בסימניו ועשה ערמה לצעוק איך שנגנב ממנו כדי להוציאו מידו ומ"מ צריכין ג"כ שיצא לו שם גניבה בעיר דאל"כ יש לחוש דלמא אף שאינו רגיל למכור שמא הי' צריך למעות ומכרו מיהו בכלים העשוין להשאיל ולהשכיר כ' הטור וגם הנ"י בשם הרמב"ם דאף אם לא יצא לו שם גניבה בעיר נשבע שהן שלו ולא מכרן לו ומוציאן מיד הלוקח והב"י כ' שהוא טעות בידו ודגם זה אמ"ש הרמב"ם ברישא דיצא לו שם גניבה בעיר קאי ובדרישה כתבתי דנראה דאינו טעות ושהטור ונ"י מפרשים דברי הרמב"ם קאי איצא לו שם גניבה בעיר דא"כ ה"ל לערבינהו וליתננהו הכי בע"ה שאינו עשוי למכור כליו או שעשוי למכור והיו כלים שעשוים להשאיל ולהשכיר ויצא לו שם גניבה בעיר והכיר אח"כ כליו וספריו כו' וגם הראב"ד כ' דאפילו בלא יצא לו שם גניבה דינא הכי אלא שאז צריך לישבע שלא מכרן אלא גנובין הן מידו והביאו ג"כ הד"מ ע"ש:

דכיון שהוא טוען גנובין כו':    ע"ל ס"ס קל"ג בטור ובדברי המחבר וגם בסי' צ':

הי' בע"ה עשוי למכור כליו כו' עד אבל אם באו בני אדם ולנו כו':    עיין בטור שכ' דברים הללו באיש שאינו עשוי למכור כליו ואין עדים שמכירין שהן כליו של פלו' וגם לא ראו הכלים בשעה שהוציאן האנשים שהיו טמונין ובעשוי למכור ג"כ כתב דמהני אף שאינן מכירין שהיו של פלוני הצועק רק שבעינן בזה עדים שראו הכלים שהיו נושאין בשעת הוצאה מהחתיר' בסימנים הללו שזה צועק שאז נגנבו מידו ואז מצטרפין הג' דברים הללו. הא' שראו שבני אדם שלנו בביתו יצאו דרך החתיר'. השני שראו שנושאים כלים עליהן כעין הכלים שצעק זה שנגנב מידו. השלישי שגם עתה אנו רואים ביד הנתבע כלי כזה בסימנים הללו ואמרי' דודאי שלו הן ואחר זה כ' הטור דברי הרמב"ם הללו שכתב המחבר בל' פלוגת' וכתבתי בפריש' ודריש' ההוכחות שלא פליגי לדינא אלא מר אמר חדא ומר אמר חדא כל א' לפי שטתו בפי' השמעתת' וגם מור"ם ז"ל בד"מ כ"כ והמחבר השמיט דברי הטור שהן בנוין ע"פ פירש"י והתוס' והרא"ש כמ"ש שם משום דס"ל דפליגי שם הרמב"ם כמ"ש בב"י ע"ש דהרבה להקשות ולתמו' על דברי הטור ובדריש' ישבתי כל תמיהותיו ע"פ עיון השמעת' וישובו ע"ש ודוק ועוד השמיט המחבר מ"ש הטור דלשיטת הרמב"ם והראב"ד איירי אפי' בלאחר יאוש דגם בזה הלך לשטתו דבב"י תמה על דברי הראב"ד בזה ובדריש' כתבתי דלק"מ וגם בד"מ רמזי בקיצור וע"ש עוד מ"ש בתמיהתו והכל ישבתי בדריש' בס"ד: