סמ"ע על חושן משפט רצט

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

ליטול את שלו:    פי' אפי' חצי הפקדון:

אין שומעין לו עד שיבא חבירו:    כבר נתבאר זה בדרישה בס"ס ע"ז ע"ש ושם בר"ס ע"ז כתבתי ל' הירושלמי מקור דין זה והוכחתי מיניה וביה דדוקא ליתן לו הפקדון או הלואה א"צ אבל יכול לתובעו ולירד עמו לדין על חלקו אף שאין חבירו בעיר אם יש כפירה ביניהן וכמ"ש הטור והמחבר בס"ס קכ"ב ובסי' קע"ו והוא מהגמ' אבל אין לחלק ולומר דשם בס"ס קכ"ב בשותפין איירי ומ"ה הא' יכול לתבוע חלקו וה"ה דצריך ליתן לו ג"כ חלקו דז"א דהא שם בירושלמי איירי ג"כ בשותפין ואפ"ה כ' דא"צ ליתן להאחד חלקו ועמ"ש בסמ"ע שם שם ס"ס ע"ז ובס"ס קכ"ב: