סמ"ע על חושן משפט רעד

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

וכל הקודם זכה:    מיהו צריך לחזור וליתן כל הדמים לישראל כפי מה שנתן לעכו"ם ואם יש משפט ידוע בין העכו"ם שלא קנהו אלא מי שנותן דמים הולכין אחר המשפט וכמבואר בסי' קצ"ד ס"ב ע"ש כמה פרטי דינים מזה:

וכולן נוהגות אף בח"ל:    ויהושע התנה בארץ לפי זמנו שהיו ישראל בארץ והתנה שלא יקפידו בהן א' עם חבירו מפני תיקון העולם וה"ה בח"ל:

י"א דיכול לקוץ כו' ויש חולקין:    עוד כתב הטור פלוגת' בדבר הדומה לדברים הללו והוא מ"ש ר' יודא שהוא תנאי ב"ד שיוציא אדם את זבלו לרה"ר בשעת הוצאות זבלים וצוברו כל ל' יום כדי שיהא נישוף ברגלי אדם וברגלי בהמה וכתב הרי"ף דלא קי"ל כוותיה והרא"ש כ' דקי"ל כוותי' ומור"ם לא זכרו כאן וסמך אמ"ש המחבר עצמו לקמן בסי' תי"ד ששם סתם וכתב כרבי יודא בזה וכאן השמיט המחבר דברי ר' ישמעאל ומור"ם כתבו וכ' שחולקין עליו ושם לא כתב שיש חולקין עליו נמשך בזה אחר דברי הרמב"ם דפסק ג"כ כר' יודא ולא כר' ישמעאל וכמ"ש בד"מ בסי' זה בשמו ע"ש: