סמ"ע על חושן משפט קסא

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף א

עריכה

לבנות דלת ובית שער פירש"י כדי לסגור בו החצר ובכללו הוא גם כן הנגר והמנעול וכמ"ש המחבר בסעיף שאחר זה אלא ששם נקט ל' התוספתא שכתב דין ההוא וכאן נקט לשון המשנה ובלשון זה כתבם ג"כ הטור ע"ש וכעין זה צריך לומר בריש סי' קס"ג בטור ובדברי המחבר דבס"ב כ' שם זה לשונו מי שיש לו חצר בעיר אחרת בני העיר משעבדים אותו לחפור עמהן כו' ומתחילה לא הזכיר חפירות וצ"ל דמתחלה נקט ל' המשנה ואח"כ כתבו ל' התו' וכן כ' בפרישה ע"ש:

ציור וכיור ל' הטור הוא סיוד וכיור וכ"כ לקמן סי' ער"ה סי"ב וכ"כ המחבר שם בעצמו בש"ע בסי"ג וגם הב"י כתב שם דגירס' סיוד הוא עיקר ושכן הוא ברמב"ם פ"ב מזכייה ושגירסת ציור הוא טעות סופר ושפירוש סיוד הוא שסד הכותל בטיט וציור הוא שמצייר צורת אילנות ופרחים בכותל ואני כתבתי שם שעיקר הגירסא הוא סיוד וציור ולא נקט הטור שם ל' הגמ' דהיינו כיור אלא פירושו והיינו ציור:

אם גילה השני דעתו כו' זה דומה למ"ש הטור והמחבר בסי' קנ"ז ס"ס י' בדין הגבהת כותל המפסקת יותר מד"א וגם בסי' קנ"ח ס"ו לענין אם גדר הניקף רוח רביעית ע"ש:


סעיף ג

עריכה

ולא לפי קירוב הבתים. פי' לו' שהקרוב לפתיחת השער יתן יותר מפני שצריך שמירת הדלת יותר מזה שדר ברחוק מפתיחת השער וכמ"ש הטור והמחבר בסי' קס"ג ס"ג בגבייה לבנין חומה של עיר והטע' דחצר כיון שהוא קטן נחשבו כל הבתים אשר שם כבית אחד לענין זה וכן כ' בנמוקי יוסף ולא כעיר שושן שכ' טעם וסברא מנפשו דדוקא בעיר דינא הכי משום דיש שם סכנות נפשות משא"כ בחצר וז"א:


סעיף ה

עריכה

שבקש להעמיד כו'. גם הרא"ש ס"ל כן דבהעמדה גרידה יכול למחות ועד"ר:

ה"ג או לגדל תרנגולים וכ"כ הטור והמחבר לעיל סוף סי' ק"מ וכן הוא ברמב"ם שם ועפ"ר שם כתבתי שגירס' מקצת ספרי הטור הוא בענין אחר:

לפי שאין דרך בנות כו' פי' מ"ה ☜ אפי' המנהג בעיר שבנותיהן מכבסין על הנהר מ"מ הבא לשנות ולומר אין רצוני שבתי תתבזה עצמה על הנהר הדין עמו שאין הולכין אחר מנהג גרוע כזה דאלת"ה ק' הלא גם בשאר ענינים אם המנהג לעשותן בחצר אינו יכול למחות בו שהרי כ' לפני זה ז"ל וכן שאר דברים שאין דרך כו' דמשמע האי ש דרך הולכין אחריו וק"ל:


סעיף ו

עריכה

חמש חצירות כו' פי' ביב הוא חריץ מתוקן להוריד מי גשמים ושאר מים סרוחים מהחצירות אל החוץ מ"ה כולם מסייעים להתחתונה אם נתקלקלה נגדה משום דאם לא יזובו המים בשופי משם יעמדו המים נגד העליונה:

ואין שום אחת מסייעת לה משום דכשיעמדו המים נגד העליונה לא ירדו שוב להתחתונה ומה"ט אין התחתונה מסייע לשום אחת מהן וק"ל: