סמ"ג עשה סא

<< · סמ"ג · עשה · סא · >>


מצות עשה סא - לבדוק סימני חגבים

ארבע מצוות עשה יש במאכלות:

 • לבדוק בסימני בהמה וחיה להבדיל בין טמאה לטהורה,
 • לבדוק בסימני העוף להבדיל בין טמא לטהור,
 • לבדוק בסימני חגבים להבדיל בין טמא לטהור,
 • לבדוק בסימני דגים להבדיל בין טמא לטהור.

מיני חגבים שהתירה התורה:

 1. החגב,
 2. החרגול,
 3. והארבה,
 4. והסלעם.

ובארבעתן נאמר למינהו – הרי שמונה.

 1. ומין חגב הוא הדוכנית,
 2. ומן החרגול היא עוצרניא,
 3. ומין ארבה היא ציפורת כרמים,
 4. ומין סלעם יוחנא ירושלמית.

מי שבקי בהן ובשמותיהן אוכלן בלא בדיקה. ומי שאינו בקי בהן ובשמותיהן, שנינו בפרק אלו טריפות [דף נ״ט וכל הסוגיא מו״ס בגמ׳ דף ס״ה] כל שיש בו ארבע רגלים וקרסולים, שני כרעים ממעל לרגלים לנתר בהם על הארץ וכנפיו חופין את רוב ארכו ואת רוב היקיפו כך מסיק רב פפא אע״פ שראשו ארוך ויש לו זנב אם שמו חגב הרי זה טהור שכך מפרש רבי יוסי דברי תנא קמא. ותניא אשר לו כרעים אע״פ שאין לו כרעים עכשיו ועתיד ליגדל אחר זמן הר״ז מותר.