סמ"ג לאו קנ

<< · סמ"ג · לאו · קנ · >>


מצות לאו קנ - לא לקחת אם על הבנים

צפור טהורה הרובצת על האפרוחים שאין מפריחין או על ביצי עוף טהור, ולקח האם על הבנים ושחטן – הבשר מותר באכילה ולוקה על שחיטת האם, שנאמר "לא תקח האם על הבנים(דברים כב, ו). וכן אם מתה קודם שישלחנה – לוקה. ואם שלחה אחר שלקחה, אמרו חכמים בפרק שילוח הקן (חולין קמא.) דאינו לוקה.

זה הכלל בכל מצוות לא תעשה שבתורה שניתק לעשה: חייב לקיים העשה שבה ואם קיימו הרי זה פטור, ואם לא קיימו לוקה. לא יקח אדם האם על הבנים אפילו לטהר בה את המצורע, שאין עשה דטהרת מצורע דוחה לא תעשה ועשה.

ושאר דיני שילוח הקן מפורשים בספר מצוות עשה (מ"ע ס"ה). ומה במצוה קלה שהיא כשווה איסר אמרה תורה "למען ייטב לך והארכת ימים(דברים כב, ז), קל וחומר במצוות חמורות שבתורה.