סמ"ג לאו קלה

<< · סמ"ג · לאו · קלה · >>


מצות לאו קלה - לא לאכול שור הנסקל שנשחט

נאמר בשור הנסקל ולא יאכל את בשרו. ותניא בפסחים: [דף כ"ב] ממשמע שנאמר סקול יסקל השור איני יודע שלא יאכל את בשרו?! שהרי היא נבילה! מה תלמוד לומר לא יאכל את בשרו? מגיד לך הכתוב שאם לא סקלו ושחטו לאחר שנגמר דינו, שאסור באכילה ובהנאה כמו שדורש שם. ואם אכל כזית מבשרו לוקה.