סמ"ג לאו פו

<< · סמ"ג · לאו · פו · >>


מצות לאו פו - שלא יגרש המוציא שם רע את אשתו כל ימיו

המוציא שם רע על בתולת ישראל, נתפרשו דיניו במצות עשה (נ"ה) והזהירה תורה שאם נמצא הדבר שקר, שתהיה לו לאשה עולמית ו"לא יכול לשלחה כל ימיו(דברים כב, יט). ושילוח זח בגט, כמו "ושלחה מביתו(דברים כד, א). ואם עבר ושלחה בגט, כופין אותו ומחזירה. ואינו לוקה, כמו שבארנו באונס (מל"ת פ"ד).