<< · סמ"ג · לאו · נו · >>


מצות לאו נו - לא לדרוש אל המתים ולחפש את קרבתם

שלא לדרוש אל המתים, שנאמר "לא ימצא בך וגו' ודורש אל המתים" (דברים י"ח, י'-י"א). וזה (סנהדרין סה:) המרעיב עצמו והולך ולן בבית הקברות כדי שיבוא אליו המת בחלום ויודיעו דבר שהוא צריך לישאל.

ונראה לי שבעל אוב נמי עובר משום לאו זה, שדורש אל המתים.