סדר עולם רבא פרק יט

יהוא מלך על ישראל כ"ח שנה, ויאמר ה' אל יהוא וגו' (מלכים ב י ל), מי אמר לו כך, יונה בן אמתי, בימים ההם החל ה' וגו', מן הירדן מזרח השמש וגו' (דברי הימים ב'). בשנת כ"ג שנה ליואש, מלך יהואחז בן יהוא על ישראל י"ז שנה, בשנת ל"ז שנה ליואש מלך יהודה מלך יהואש בן יהואחז בן יהוא על ישראל ט"ז שנה, ואלישע חלה את חליו וגו' (מלכים ב' יג יד), היא השנה העשירית ליואש מלך ישראל, מיכן אתה מחשב כמה שנים פרנס אלישע את ישראל, מי"ט שנה ליהושפט, ועד עכשיו, היו יותר מששים שנה, בשנת שתים ליואש מלך ישראל מלך אמציה, בן עשרים וחמש שנה היה במלכו ועשרים ותשע שנה מלך בירושלם (מלכים ב' יד ב), בשנת י"ב לאמציה, הוא הכה את אדום בגי מלח וגו' (מלכים ב' יד ז), ויהי אחרי בוא וגו', ויחר אף ה' וגו', ויהי בדברו אליו וגו' (דברי הימים ב כה), מה היא העצה אשר יעץ המקום עליו, ויועץ אמציהו מלך יהודה וגו', וישלח יואש מלך ישראל וגו', אמרת הנה הכית וגו', ולא שמע אמציהו וגו', וינגף יהודה לפני ישראל וגו', ואת אמציהו וגו', וכל הזהב והכסף וגו' (דברי הימים ב' כ"ה), בו בפרק מת יהואש, ובא לו אמציה ירושלם, ויחי אמציהו בן יואש וגו', ומעת אשר סר אמציהו מאחרי ה' וגו' (דברי הימים ב' כ"ה), שמעו מה שאמר לו הנביא, ויקשרו עליו קשר בירושלם וגו', וישאהו (דברי הימים ב' כ"ה), בן שש עשרה שנה עזיהו במלכו וחמשים ושתים שנה וגו', ויהי לדרש אלהים בימי זכריהו המבין וגו' (דברי הימים ב' כו), ובמה הצליחו אלהים, הוא בנה את אילות וישיבה ליהודה (דברי הימים ב' כו ב), ומה תלמוד לומר אחרי שכב המלך עם אבתיו (דברי הימים ב' כ"ו ב'), אלא שמלך בימי אבותיו, דבר אחר מה יהורם אחזיהו ויואש מתו מיתת תחלואים על ידי אחרים, כך אמציהו מת מיתת תחלואים על ידי אחרים, עזיהו וירבעם מלכו כאחת, אלא שירבעם מלך בימי אביו שנה אחת, שנאמר וירבעם ישב על כסאו (מלכים ב יג יג), בשנת עשרים ושבע שנה לירבעם מלך ישראל מלך עזריה בן אמציה וגו' (מלכים ב' טו א), אפשר לומר כן, והלא שניהם מלכו כאחת, אלא שמלך מלכות מנוגעת, וכן הוא אומר ויהי עזיהו המלך וגו' (דברי הימים ב כו כא), ואומר כלם התיחשו בימי יותם מלך יהודה ובימי ירבעם מלך ישראל (דברי הימים א ה יז), אפשר לומר כן, והלא עזיהו קבר את ירבעם וג' מלכים אחריו, אלא כל כ"ה שנה שהיה עזיהו מצורע, יותם בנו היה על בית המלך שופט את עם הארץ, ירבעם בן יואש מלך מ"א שנה, בשנת שלשים ושמנה שנה לעזריהו מלך יהודה מלך זכריהו בן ירבעם וגו' ששה חדשים וגו', הוא דבר ה' אשר דבר אל יהוא (וגו') לאמר בני רביעים וגו' (מלכים ב טו).