סדר עולם רבא פרק יח

בימי יהורם בן אחאב היה רעב גדול בשמרון שבע שנים, ובהן היה בן הדד נלחם בישראל, בשנה האחרונה קלל אלישע גיחזי, וילך אלישע לדמשק ומשח את חזאל למלך על ארם, ושלח את יונה בן אמתי ומשח את יהוא ברמות גלעד, ויהי בהשפט יהוא וגו' (דברי הימים ב כב ח), ויהי כבואם אל תוך העיר וגו', ויבקש את אחזיהו וילכדהו וגו' (דברי הימים ב' כב ט), ועתליה אם אחזיהו וגו', ותקח יהושבע וגו', ויהי אתה בית ה' וגו' (מלכים ב יא), ועליו הכתוב אומר כי יצפנני בסכה וגו' (תהלים כז ה), מהו בצור ירוממני (תהלים כ"ז ה'), זה יהוידע הכהן, בן אדם שהוא דומה לצור, וימשחהו יהוידע ובניו ויאמרו יחי המלך (דברי הימים ב כג יא), וישמח כל עם הארץ וגו' (מלכים ב יא כ), בן שבע שנים יהואש במלכו, בשנת שבע ליהוא מלך יהואש וארבעים שנה מלך בירושלם (מלכים ב' יב), בשנת כ"ג ליואש חזק את בדק הבית, הרי קנ"ה שנה משבנאו שלמה ועד שבדקו יואש, ויעש יואש הישר בעיני ה' כל ימי יהוידע הכהן וגו', ויזקן יהוידע וגו' (דברי הימים ב כד), משנולדה קלקלה בימי שלמה, נולד יהוידע המתקן, ואחרי מות יהוידע וגו' (דברי הימים ב' כד יז), שעשה יואש עצמו ע"ז שנה, וישתחוו למלך אז שמע המלך אליהם (דברי הימים ב' כ"ד י"ז).